ข่าว

Facebook เตรียมออกแอพ Phone บน Android

หลังจากที่ทาง Facebook ได้ออกแอพลิเคชั่นต่างๆสำหรับ Android ไปแล้ว เช่น Facebook Home, Facebook messenger, Facebook Group หรือ Facebook Lite เป็นต้น

หลังจากที่ทาง Facebook ได้ออกแอพลิเคชั่นต่างๆสำหรับ Android ไปแล้ว เช่น Facebook Home, Facebook messenger, Facebook Group หรือ Facebook Lite เป็นต้น

วันนี้ มีคนค้นพบว่า Facebook เตรียมปล่อยแอพ Phone สำหรับ Android ออกมาอีกตัวครับ นั้นคือแอพ Phone นั้นเองครับ แต่แอพตัวนี้ ไม่ได้ทำมาแทนแอพ Phone เดิมของเครื่องแต่อย่างไร

แต่การใช้งานของแอพนี้ เน้นไปในด้านการจัดการเบอร์โทรศัพท์ เช่น Block เบอร์โทร เป็นต้น แต่มีคนคาดการณ์ว่า Facebook ออกแอพตัวนี้มา เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับออกแบบข้อมูลทางการตลาดนั้นเองครับ

แอพนี้ทาง Facebook ยังไม่กำหนดวันเวลาปล่อยแอพนี้แบบเป็นทางการครับ

Source : Engadget

Comments

comments

69 Comments

69 Comments

 1. FaBii

  21/09/2015 at 03:02

  Good job maikng it appear easy.

 2. insurance quotes car

  22/09/2015 at 16:32

  It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 3. car insurance

  22/09/2015 at 23:47

  Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

 4. online auto insurance

  23/09/2015 at 01:27

  This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

 5. car insurance quotes online

  23/09/2015 at 02:28

  Your story was really informative, thanks!

 6. insurance car

  23/09/2015 at 06:16

  We could’ve done with that insight early on.

 7. car insurance quotes

  23/09/2015 at 07:36

  You’ve impressed us all with that posting!

 8. car insurance

  23/09/2015 at 08:15

  I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 9. car insurance quotes online

  23/09/2015 at 12:40

  What a joy to find someone else who thinks this way.

 10. insurance quotes car

  23/09/2015 at 13:25

  That’s an inventive answer to an interesting question

 11. auto insurance quotes

  23/09/2015 at 17:08

  None can doubt the veracity of this article.

 12. cheap car insurance

  23/09/2015 at 20:50

  Reading posts like this make surfing such a pleasure

 13. free car insurance quotes

  23/09/2015 at 22:29

  An answer from an expert! Thanks for contributing.

 14. auto insurance quote

  23/09/2015 at 23:07

  You’ve really impressed me with that answer!

 15. car insurance

  24/09/2015 at 00:07

  A provocative insight! Just what we need!

 16. cheap car insurance

  24/09/2015 at 01:31

  This does look promising. I’ll keep coming back for more.

 17. insurance car

  24/09/2015 at 02:19

  The honesty of your posting is there for all to see

 18. insurance car

  24/09/2015 at 03:52

  Wham bam thank you, ma’am, my questions are answered!

 19. cheap car insurance quotes

  24/09/2015 at 05:18

  I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 20. NJ car insurance

  24/09/2015 at 07:27

  Reading posts like this make surfing such a pleasure

 21. cheap car insurance

  24/09/2015 at 14:19

  You put the lime in the coconut and drink the article up.

 22. cheapest auto insurance

  24/09/2015 at 15:48

  That’s really thinking at an impressive level

 23. insurance car

  24/09/2015 at 16:29

  That kind of thinking shows you’re on top of your game

 24. cheap car insurance

  24/09/2015 at 17:52

  A good many valuables you’ve given me.

 25. insurance car

  24/09/2015 at 20:13

  At last, someone who comes to the heart of it all

 26. car insurance quotes

  24/09/2015 at 21:51

  This is crystal clear. Thanks for taking the time!

 27. car insurance quotes

  24/09/2015 at 22:20

  If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now I’d say “Kowabunga, dude!”

 28. online car insurance

  25/09/2015 at 04:57

  You’ve hit the ball out the park! Incredible!

 29. car insurance quotes online

  25/09/2015 at 08:08

  Thanks for sharing. Always good to find a real expert.

 30. car insurance quotes online

  25/09/2015 at 09:15

  That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

 31. Everyone loves it when people get together and share ideas.
  Great site, stick with it!

 32. cheap car insurance

  25/09/2015 at 11:58

  There is a critical shortage of informative articles like this.

 33. auto insurance quotes

  25/09/2015 at 12:26

  THX that’s a great answer!

 34. insurance car

  25/09/2015 at 15:06

  I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 35. auto insurance

  25/09/2015 at 15:58

  Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 36. cheapest car insurance

  25/09/2015 at 17:24

  Weeeee, what a quick and easy solution.

 37. auto insurance

  25/09/2015 at 17:52

  Finally! This is just what I was looking for.

 38. auto insurance quotes

  25/09/2015 at 20:10

  Articles like this really grease the shafts of knowledge.

 39. cheap car insurance

  25/09/2015 at 22:53

  You’ve managed a first class post

 40. insurance quotes auto

  26/09/2015 at 00:12

  That’s a cunning answer to a challenging question

 41. auto insurance quotes

  26/09/2015 at 00:26

  I found myself nodding my noggin all the way through.

 42. cheap car insurance

  26/09/2015 at 02:32

  I really couldn’t ask for more from this article.

 43. NJ car insurance

  26/09/2015 at 02:46

  Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 44. cheap car insurance

  26/09/2015 at 04:59

  You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

 45. car insurance quotes

  26/09/2015 at 08:16

  All things considered, this is a first class post

 46. insurance car

  26/09/2015 at 09:13

  I reckon you are quite dead on with that.

 47. cheap car insurance

  26/09/2015 at 10:52

  Home run! Great slugging with that answer!

 48. auto insurance quotes

  26/09/2015 at 11:14

  With the bases loaded you struck us out with that answer!

 49. insurance auto

  26/09/2015 at 12:45

  Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 50. cheap car insurance

  26/09/2015 at 15:00

  If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 51. cheapest auto insurance

  26/09/2015 at 19:48

  That kind of thinking shows you’re an expert

 52. car insurance

  26/09/2015 at 23:02

  Keep on writing and chugging away!

 53. car insurance quotes

  27/09/2015 at 00:14

  I’ve been looking for a post like this for an age

 54. insurance car

  27/09/2015 at 01:38

  We definitely need more smart people like you around.

 55. cheap car insurance

  27/09/2015 at 06:07

  Everyone would benefit from reading this post

 56. car insurance quotes

  27/09/2015 at 10:43

  Ab fab my goodly man.

 57. car insurance quotes

  27/09/2015 at 13:02

  What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 58. car insurance quotes

  27/09/2015 at 16:20

  That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

 59. cheap car insurance

  27/09/2015 at 18:53

  I was looking everywhere and this popped up like nothing!

 60. insurance quotes car

  27/09/2015 at 20:05

  More posts of this quality. Not the usual c***, please

 61. auto insurance quote

  27/09/2015 at 23:22

  Gosh, I wish I would have had that information earlier!

 62. car insurance quotes online

  28/09/2015 at 00:00

  I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 63. cheap insurance

  28/09/2015 at 00:29

  A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 64. car insurance quote

  28/09/2015 at 01:21

  Deep thought! Thanks for contributing.

 65. car insurance quotes

  28/09/2015 at 04:22

  That insight would have saved us a lot of effort early on.

 66. car insurance

  28/09/2015 at 05:03

  Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

 67. auto insurance

  28/09/2015 at 05:48

  I’m so glad that the internet allows free info like this!

 68. auto insurance quotes

  28/09/2015 at 07:32

  Great post with lots of important stuff.

 69. auto insurance quotes

  28/09/2015 at 08:14

  I’m impressed you should think of something like that

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top